Bakgrund

Att barn och ungdomar mår bra av en aktiv fritid är inget nytt. Att barn redan vid tidig ålder introduceras i olika former av föreningsliv är inte enbart i syfte bara att aktivera sig utan även i syfte att möta andra barn, fostras i grupp och individuellt, samt att lära sig möta andra vuxna. I början av tonåren väljer allt fler barn/ ungdomar bort föreningsliv et kanske beroende på andra intressen eller p.g.a. att, framförallt många idrottsföreningar då mer och mer börjar med sin elit satsning. Då många föreningar och organisation er riktar sin marknadsföring mot den yngre målgruppen kan det vara svårt för många ungdomar att hitta nya alternativ till en meningsfull fritid.

Vi möter idag också en helt ny grupp av ungdomar som kommit till Sverige från andra länder, ungdomar vars familjer inte har kunskap om den organisation och kultur vi har kring vårt föreningsliv och andra fritidsaktiviteter vilket kan innebära att det blir än mer komplext att få en bra fritids sysselsättning. Med bakgrund av den in formation som kommit från Västerås gymnasieskolor kan man tydligt konstatera att fler och fler ungdomar i gymnasieåldern helt eller delvis saknar en meningsfull fritid, något som man inte bara från skolan utan även från andra samhällsfunktioner upplever som ett växande problem.

Syfte

Syftet med mässan är att visa på mångfalden av föreningar, organisationer och kommunala verksamheter som kan erbjuda ungdomar i denna ålder en aktiv och meningsfull fritid. Viktigt är också att stimulera nya mindre föreningar och även föreningar och organisation er runt om i länet att delta Mässan skall ha en prägel av positivt budskap och innehåll.

Målsättning

Huvudmålet med mässan är att visa på utbudet av aktiviteter som riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern detta som ett led i att ge ungdomar en innehållsrik och meningsfull fritid.